How to install the Inflatable Airspace? / Cách set up nhà hơi Airspace?

1.     Unpack the cube/dome: Start by unpacking the inflatable cube/dome from its storage bag or container. Lay it out on a flat surface, making sure there are no sharp objects that could puncture it.

Mở và trải Airspace: Bắt đầu bằng cách mở Cube/Dome ra khỏi túi hoặc hộp đựng của nó. Đặt nó trên một bề mặt phẳng, đảm bảo rằng không có vật sắc nhọn nào có thể đâm thủng nó.

2.     Connect the blower: Connect the blower to the valve on the cube/dome. Make sure the blower is securely connected and the valve is closed.

Kết nối quạt gió: Kết nối quạt gió với van trên Cube/Dome. Đảm bảo quạt gió được kết nối chắc chắn và van được đóng lại.

3.     Inflate the cube/dome: Turn on the blower and watch as the cube/dome begins to inflate. Be sure to keep an eye on the cube/dome as it inflates to make sure it’s filling up evenly. If it looks lopsided or overinflated in one area, adjust the blower or the cube/dome’s position to ensure that the air is distributed evenly.

Thổi phồng Cube/Dome: Bật quạt gió và quan sát Cube/Dome bắt đầu phồng lên. Hãy nhớ để mắt đến Cube/Dome khi nó phồng lên để đảm bảo rằng nó được lấp đầy một cách đồng đều. Nếu nó có vẻ bị lệch hoặc căng quá mức ở một khu vực, hãy điều chỉnh quạt gió hoặc vị trí của Cube/Dome để đảm bảo không khí được phân phối đều.

4.     Secure the cube/dome: Once the cube/dome is fully inflated, secure it to the ground or another sturdy surface. Many inflatable cubes/domes come with ropes or straps that can be anchored to the ground using stakes or sandbags.

Cố định Cube/Dome: Sau khi Cube/Dome được bơm căng hoàn toàn, hãy cố định nó xuống đất hoặc bề mặt chắc chắn khác. Nhiều Cube/Dome bơm hơi đi kèm với dây thừng hoặc dây đai, có thể được neo vào đất bằng cọc hoặc bao cát.

5.     Add any accessories: If your inflatable cube/dome comes with any accessories, such as lights or banners, now is the time to add them.

Thêm phụ kiện: Nếu Cube/Dome bơm hơi của bạn đi kèm với bất kỳ phụ kiện nào, chẳng hạn như đèn hoặc biểu ngữ, thì bây giờ là lúc để thêm chúng.

6.     Enjoy the Airspaces: Your inflatable cube/dome is now set up and ready to use! Whether you’re using it for advertising, as a photo booth, or just as a fun decoration, you’re sure to enjoy the unique and eye-catching look of an inflatable cube/dome.

Tận hưởng Airspace: Cube/Dome bơm hơi của bạn hiện đã được thiết lập và sẵn sàng sử dụng! Cho dù bạn đang sử dụng nó để quảng cáo, làm gian hàng chụp ảnh hay chỉ là một vật trang trí vui nhộn, bạn chắc chắn sẽ thích vẻ ngoài độc đáo và bắt mắt của Cube/Dome bơm hơi.

And the best part is: We’re cleaning up our warehouse, Airspace rental inflatable Spaces are now on sale up to 70%!
We also provide:
Training and support
Special discounts possible
Red invoice available (+10%)
Visible and pick-up D2, Thu Duc, HCMC
Shipping Vietman and worldwide (not included)
Detail specifications upon request
Please contact Annie (Ms. Ngoc) by email Sales@creativ-intl.com for more detailed information.

——————–

Hiện Domeo đang xả kho mặt hàng Airspace với giá ưu đãi lên đến 70%, kèm theo:
Đào tạo và hỗ trợ
Giảm giá đặc biệt
Có hóa đơn đỏ (+10%)
Xem và lấy hàng tại Quận 2, Thủ Đức, TP.HCM
Vận chuyển Vietnam và trên toàn thế giới (chưa bao gồm)
Chi tiết thông số kỹ thuật theo yêu cầu.
Vui lòng liên hệ Annie (Ms. Ngọc) qua email Sales@creativ-intl.com hoặc gửi tin nhắn + comment trực tiếp để nhận thông tin chi tiết về các sản phẩm thanh lý